Tab. I. Druhová diverzita homininů, příslušníků lidské kmenové linie podle rozdělovací (splitting) a slučovací (lumping) taxonomie. Upraveno podle Wood & Lonergan (2008).