2. Chronologický prehľad rekonštrukcie hlavy, dĺžky a tvaru chobota druhu Deinotherium giganteum: A – najstaršia rekonštrukcia predstavuje deinotérium s typickými lebečnými proporciami recentných slonov s pridaním spodných klov; B – rekonštrukcia podľa Osborna (1910) ako prvá znázorňuje deinotérium so správnymi morfologickými črtami hlavy a kratším chobotom; C – Abel (1922) zobrazuje rekonštrukciu hlavy s charakteristickým chobotom súčasných slonov. Táto publikácia bola taká úspešná a rozšírená, že úplne zatienila predošlé predstavy o deinotériách s krátkym chobotom a až do konca 20. storočia všetky rekonštrukcie vychádzali z tejto názorovej koncepcie; D – Engesser a kol. (1996) (obr. B) a Markov a kol. (2001) znovu oprášili pôvodný, takmer zabudnutý Osbornov názor, ale s odlišným pohľadom na celkový tvar chobota; E – podľa Gregora a kol. (2000) chobot úplne absentoval a na základe tvaru sánky opäť spochybnili ich príslušnosť k chobotnatcom a znovu ich zaradili do príbuzenstva sirén. Ani s jedným z uvedených záverov sa však väčšina odborníkov nestotožňuje. Paradoxnú kontroverziu, ktorá sa vzťahuje na systematickú aj na rekonštrukčnú interpretácii týchto názorov, vytvorili samotní autori, pretože na rekonštrukciách zobrazujúcich jedince v prírodnom prostredí nie sú žiadne indície ich viazanosti na vodné biotopy a sú znázornené ako typické terestrické cicavce. (Ilustrácie © Matúš Hyžný)