Nejstarší fosilie zjištěné ve spodních vrstvách proterozoických sedimentů na našem území tvoří akumulace primitivních mikroorganizmů kulovitého nebo vláknitého tvaru. Jsou to mineralizované povlaky sinic zvané stromatolity, které se tvořily v přímořských bažinách a lagunách. Dnes je nacházíme jen na několika místech na světě (např. v Shark Bay na záp. pobřeží Austrálie). Vznikaly v době před více než 800 miliony lety činností téměř stejných druhů, jako jsou dnešní. Tyto organické zbytky v proterozoických silicitech umožňují určit hloubku, chemizmus a teplotu tehdejšího sedimentárního prostředí. Na obrázku je kolonie kulovitých mikroorganizmů se stopami framboidálního pyritu v laminovaném buližníku z Dolan u Prahy, která naznačuje subtidální anoxické sedimentační prostředí. Úsečka představuje 10 mikrometrů.

Text a nímek M. Vavrdová