Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Komerční články

Ústav molekulární genetiky, Akademie věd České republiky, v. v. i.

Slavnostní otevření nové budovy 19. 4. 2007 V roce 2003 schválilo vedení Akademie věd České republiky a Rada pro výzkum a vývoj program INFRAGEN zaměřený na zlepšení infrastruktury pro rozvoj výzkumu v molekulární a buněčné biologii, genomice, biotechnologiích a bioorganické chemii. V rámci...

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

V uplynulém roce se ústav vícekrát objevil v médiích, a to zpravidla v souvislosti se stěhováním a instalací tokamaku COMPASS D. Tokamak COMPASS D, velké fyzikální zařízení evropského významu v oblasti generace vysokoteplotního plazmatu, je jistě „vlajkovou lodí“ ústavu, ale studium...

Hydrologická služba v ČHMÚ

Hydrologická služba v českých zemích má dlouholetou tradici. Pravidelná denní pozorování vodních stavů na Vltavě v Praze byla zahájena r. 1827, na Labi r. 1851. Organizovaná hydrologická služba vznikla r. 1875, kdy byla v Praze zřízena Hydrografická komise pro Království české. Česká...

Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky

Výsledkem schváleného zahlazování následků hornické činnosti v lomu Most-Ležáky bude jezero Most. V zatopené zbytkové jámě vznikne vodní plocha o výměře 311 ha a maximální hloubce 75 m. Celkový objem vody dosáhne 68,9 milionu m3 a provozní hladina ve výšce 199 m n. m. může kolísat o...

Energetická náročnost budov, příležitost pro úspory?

Energetické náročnosti budov se v Evropské unii věnuje značná pozornost. Je to důležité jak pro dosažení úspor energie, tak v boji proti klimatickým změnám. Zároveň snížení spotřeby primární energie v tomto sektoru přispěje k větší energetické bezpečnosti. Potenciál dosud nevyužitých...

Biofyzikální ústav AV ČR

Město Brno je v celém světě známo jako místo, kde se zrodila nauka o dědičnosti čili genetika. Je to zásluha augustiánského mnicha Johanna Gregora Mendela, který zhruba před 150 lety ve starobrněnském klášteře prováděl své slavné pokusy s hybridy rostlin hrachu a postuloval základní pravidla...

Současný stav spoluspalování biomasy v České republice

V České republice hraje nejvýznamnější roli v tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů domácí uhlí pokrývající 45 % a jaderná energie (14 %), dalšími zdroji jsou dovážená ropa (22 %) a zemní plyn (17 %). Hnědé uhlí zůstane nejvýznamnějším domácím fosilním zdrojem energie...

IFER Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.

Mezi lesnickými výzkumnými institucemi v Čechách poněkud výjimečný – svou nezávislostí, schopností přizpůsobit se neznámým a novým přírodním i pracovním podmínkám, ale také nejnovějším trendům v lesnictví a informačních technologiích, snahou nalézt ke každému problému co...

Proč plánovat a jak si vybrat svůj fermentor?

Dnešní molekulární a buněčná biologie či biochemie se zvýšeným úsilím charakterizuje strukturu bílkovin a jejich komplexů. Snaží se objasnit vliv trvalých i efemérních změn struktury biopolymerů na jejich funkci a schopnost interagovat s dalšími biopolymery a nízkomolekulárními látkami. I v...

Technologie GIS použitá v praxi

Využití geografických informačních systémů není omezeno pouze na mapování zemského povrchu. S úspěchem je lze použít také při ochraně životního prostředí, správě majetku organizací (facility management), správě inženýrských sítí, územním plánování a podpoře rozhodovacích procesů...

Přírodovědecká fakulta

Sociální geografie Nerovnosti ve zdraví Jedním z předpokladů odpovědného rozhodování státních i nestátních orgánů na všech úrovních státu je znalost základních charakteristik populačního vývoje včetně jeho predikce. Specifikem geograficko-demografického studia je možnost sledovat...

Zelená síť Krušné hory

V Krušných horách na obou stranách hranice se vyskytují cenná přírodní území patřící do soustavy Natura 2000. Ty spolu vzájemně sousedí a prolínají se, čímž vznikají velké komplexy chráněných oblastí s vysokým potenciálem rozvoje. Kvalita životního prostředí získává stále větší...

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí má hlavní pracoviště v Ústí nad Labem. Zde je umístěn děkanát se studijním oddělením, dále katedra informatiky a geoinformatiky, katedra přírodních věd, katedra společenských věd, katedra technických věd a knihovna se studovnou. V objektu jsou rovněž učebny pro...

Integrovaná ochrana půdy a jakosti vody

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., v oblasti integrované ochrany půdy a vody se svým rozsahem řešení problematiky integrované ochrany půdy a vody řadí na čelné místo v České republice, kde za podpory vyvinutých a datově relevantních geografických informačních systémů...

Jednotná evidence speleologických objektů

Kras je svérázný typ reliéfu s výraznou a nezaměnitelnou morfologií a hydrologií. Je produktem rozpouštění horninového podkladu, především vápenců, za vzniku rozmanitých povrchových i podzemních krasových forem. Povrchový kras je tvořen krasovými plošinami, žleby a dalšími typy georeliéfu,...

Výherci vánočního losování

Digitální fotoaparát Olympus μ [mju:] 510: Mgr. Tynchtyk Amatov (Praha 7), Ing. František Illich (Horní Beřkovice) a Jan Čapka (Třebíč). Jedna z knih nakladatelství Dokořán, s. r. o. (Einsteinův vesmír, Odsud až do nekonečna, Náš neobyčejný vesmír, Zkratka napříč časem, Život a...

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Historie Mikrobiologického ústavu AV ČR začíná rokem 1948, kdy profesor Ivan Málek odešel z Prahy na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Tam vytvořil pracovní skupinu, která se stala základem Mikrobiologického oddělení Ústředního ústavu biologického. Po založení...

Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., je padesát let

Historie našeho ústavu se prapůvodně odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož vedoucím byl od roku 1953 Milan Hašek, spoluobjevitel imunologické tolerance. V roce 1962 byl založen samostatný Ústav experimentální biologie a genetiky ČSAV (ÚEBG),...

VESMÍR - Vánoční losování pro předplatitele

3 fotoaparáty Olympus VR-360 knihy z nakladatelství Academia, Dokořán a Paseka Slosování ročních a dvouletých předplatných proběhlo 3. 12. 2012. Oznámení o výhře vám sdělíme e-mailem, poštou nebo telefonicky. Předplatné Vesmíru Zajistěte si včas předplatné Vesmíru: ...

Vánoční losování pro předplatitele

3 fotoaparáty Olympus Stylus 1s, SH-2, TG-850 knihy z nakladatelství Academia, Dokořán, dybbuk, Kniha Zlín, Paseka Do slosování budou zařazeni všichni, kteří uhradí předplatné na rok 2016 do 14. prosince 2015 a předplatí si nejméně na jeden rok. Končí-li vaše předplatné v...

Akvárium, sucho a voda

Podle tohoto vpravdě sociologického barometru se ještě před 20 lety dalo určit, jaké je právě roční období. Rozdíl ve spotřebě elektřiny mezi létem a zimou už ale mezitím zmizel. Velké množství obyvatel si pořídilo klimatizaci a jiné komfortní pomůcky, umožňující přečkat období...

Zaostřeno na život

Historie – cesta od kosmického výzkumu k léčbě rakoviny Ve vědeckém světě je Brno známo zejména jako město, kde žil a pracoval Gregor Johann Mendel, zakladatel genetiky. Dnešní genetici z celého světa jezdí do Brna, aby navštívili augustiniánský klášter a mohli si tam prohlédnout...

Srážky se zvěří

Důvody srážek vozidel se zvěří: Silniční komunikace křižují staré trasy pravidelné migrace zvěře mezi zimními úkryty a letními pastvinami. Od migrace se zvěř nijak odradit nedá. Řešení: Přimět zvěř, aby přecházela komunikace jen v relativně bezpečných úsecích. K tomu slouží tzv....

Cesta do nitra rostliny

Mikroskop patří k základnímu vybavení biologů přinejmenším od roku 1665, kdy Robert Hooke objevil v korku rostlinné buňky. Dnešní přístroje jsou technicky mnohem pokročilejší a dokážou v živých organismech zobrazit takové detaily, nad nimiž by Hooke i další průkopníci jen žasli. Zároveň...