Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 11 / 2001

Vyšlo 05. 11. 2001

Rozum a vášeň

str. 603 | Ivan M. Havel
Žijeme ve věku rozumu, říká se. Nehledejme ve slovnících, co je rozum, popletlo by nás to. Je to slovo každodenně užívané a měli bychom dobře vědět, kdy je jak míněno. Ta mínění mohou být různá a dost záleží na kontextu a situaci. Někdy se o rozumu mluví spíše v instrumentálním...

Ad Slyšeli jsme

str. 604 | Josef Chalupský
Je roztomilé si přečíst horlení pana Jeffreye D. Sachse, ze kterého je zřejmé, že kromě správně zařazené Shigella považuje zřejmě za bakterie také prvočího původce malárie a motolici (sic!) Schistosoma haematobium. Opravdu je možné na někoho působit jen etickým zápalem s projevením tak...

Lidská práva

str. 604 | Francis Fukuyama
Každý, kdo se objektivně podívá na způsob, jímž probíhá diskuse o právech na Západě, musí přiznat, že je to obrovský zmatek. Ve Spojených státech jsme podporovali rovnoprávnost rasových menšin a rovnoprávnost žen, nyní se naše podpora rozšířila na tělesně postižené, na velmi malé...

Cena Zdeňka Kleina za práce z etologie člověka

str. 605 | Michaela Tomanová
Vznikla 8. srpna 2001 na počest etologa Zdeňka Kleina z podnětu časopisů The Neuroendocrinology Letters (včetně Klubu přátel NEL) a International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine. Udělovat se bude jednou ročně. Behaviorální antropolog RNDr. Zdeněk Klein (13. 6. 1944 –...

Neopatrnost nositele Nobelovy ceny

str. 605 | Oldřich Vinař
Skandál způsobil 72letý James Watson, nositel Nobelovy ceny, který spolu s F. Crickem objevil dvojitou šroubovici jako model uspořádání dědičné informace. Ve své přednášce v únoru 2001 na Kalifornské univerzitě v Berkeley řekl, že lidé temnější pleti mají silnější libido a obézní...

Devitalizace, věc nejen veřejná, ale i navýsost odborná

str. 606 | Jan Svoboda
V tisku jsem zaznamenal mnoho zanícených sdělení a komentářů, které psali jak novináři, tak laická veřejnost, jíž se možnosti léčby podvazováním nádorů dotýkají. Kriticky a s přehledem referoval o možnostech této metody doc. MUDr. Jan Žaloudík (z Masarykova onkologického ústavu v Brně) v...

Chtělo by to více profesionality…

str. 607 | Václav Hořejší
Ve Vesmíru 79, 609, 2000/11 jsem se s opatrným optimizmem vyjádřil z imunologického hlediska k devitalizaci nádorů. Současná situace kolem této potenciální terapeutické metody se mi jeví dost tristní. J. Svoboda má samozřejmě pravdu v tom, že téměř stejná metoda se hojně používala v...

Devitalizace

str. 608 | Vratislav Horák
Rozsáhlé diskuse o devitalizaci ve sdělovacích prostředcích často vycházejí spíše z představ autorů než z reálných argumentů. Nemohu zde detailně seznámit s výsledky, jichž jsme v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky dosáhli při testování účinku devitalizace na zdravou a nádorovou...

Čte Zrzavý Zrzavého?

str. 610 | Tereza Stöckelová
Nebyli jste po přečtení textíku Ještě jednou o zvířatech v lidské péči: Poznámky neodarwinistické poněkud zmateni? Já ano. Autor totiž nerespektuje základní hledisko neodarwinizmu, v němž nás, čtenáře Vesmíru, dříve sám vyškolil. V evoluci nejde o organizmy, ale o geny, popřípadě...

Sítě „malého světa“

str. 611 | Miroslav Kotrla, František Slanina
Člověk je tvor společenský. Přátelé se vzájemně podporují, známí si dávají tipy na spolehlivé instalatéry a zručné kadeřnice. Politické vtipy se šíří od úst k ústům jako epidemie, diskety a e-maily neustále zamořují další počítače novými viry. Všechny tyto jevy, stejně jako...

Oživlé tenzegrity

str. 615 | Vladimír Vondrejs
V létě 1992 jsem dostal pohled z Holandska „Létající tyče v parku Otterloo“. Kromě pozdravu byla v textu jen poznámka: „Tenhle tenzegrit by se Ti mohl líbit. Je to pěkná ptákovina.“ Při podrobnějším prozkoumání takových objektů zjistíte, že tyče vlastně nelétají...

Návraty tropických bzučivek

str. 623 | Dalibor Povolný
Pestrostí kovového zbarvení připomínají tropické bzučivky rodu Chysomya létající klenoty. Patří do nepříliš početné skupiny vyšších much (celkem asi 30 kovově lesklých druhů) z čeledi Calliphoridae. Nejrozšířenější jsou v subtropických a tropických oblastech Indie a jihovýchodní...

Homicida a lidská přirozenost

str. 625 | Jan Zrzavý
Článek se zabývá zločiny, přičemž se nezabývá jejich právními aspekty. To neznamená, že zločinci nemají být zavřeni. Nicméně jsem přesvědčen, že právní přístup je pro pochopení podstaty věci skoro stejně zhoubný jako přístup etický. Dobře je to vidět třeba na trestném činu...

Chemické signály k sebeobraně perlooček

str. 629 | Jiří Macháček
V sladkovodních společenstvech je rozšířeno využívání chemických látek ke komunikaci mezi druhy. Prostřednictvím chemických látek živočich pozná, že je ohrožen dravcem, a spustí obranný mechanizmus, např. produkuje potomstvo vyzbrojené dlouhými ostrými výběžky. Pro mezidruhové...

Homo olfactoricus

str. 632 | Jan Havlíček
Člověk se orientuje především zrakem, ale lidská komunikace je založena na řeči, tedy na sluchu. Svět vnímaný zrakem a sluchem je velmi dobře racionálně uchopitelný a slovně vyjádřitelný, což spolu úzce souvisí. Naproti tomu je svět pachů a vůní téměř neuchopitelný, špatně...

Lidské feromony

str. 635 | Jan Žďárek
Začátkem 70. let 20. století se lidské feromony dostaly rychle do povědomí nejprve odborné, a posléze i laické veřejnosti (viz Vesmír 76, 203, 1997/4). Termín, který předtím znalo jen pár zasvěcenců a který byl spojován především s pohlavními atraktanty motýlů, se dnes objevuje...

Kutikulární uhlovodíky

str. 636 | Aleš Svatoš, Jan Šobotník
Organizmy jsou od okolního prostředí odděleny pokožkou a její hraniční části bývají většinou impregnovány vrstvou vosků. Ta chrání organizmus před vysycháním, popřípadě před mechanickým poškozením. Když se tato vrstva poruší, unikají z organizmu tekutiny a do tkání mohou vniknout...

Ochrana, ochrana, ochrana – ale s rozumem

str. 638 | Libor Kunte
Rostlinná společenstva ve vyprahlých oblastech Severní, Střední i Jižní Ameriky jsou ohrožována méně než například ekosystémy tropických deštných lesů. Také je ale možné, že je jak botanikové, tak média méně sledují, protože jsou ekonomicky hůře využitelné. Dřevo pralesních...

Války mezi kaktusy

str. 643 | Pavel Hošek
Jihozápad Madagaskaru byl původně celý porostlý trnitým bušem (Vesmír 73, 457, 1994/8 a Vesmír 73, 578, 1994/10). Dnes je na mnoha místech a na obrovských rozlohách zcela zničen. Místo bohatých společenstev se stovkami endemických druhů se dodaleka rozprostírají gigantické monokultury...

Informace, korpusy a lingvistika

str. 648 | František Čermák
Lze najít oblasti lidské činnosti, které jsou víceméně založeny na komunikaci beze slov (hudba), či vědní obory používající kromě slov i mimoverbální symboly (matematika, chemie). Přesto se žádná lidská aktivita bez jazyka neobejde. Je proto s podivem, že společnost nevěnovala výzkumu jazyka...

SUSAN BLACKMOREOVÁ: Teorie memů – kultura a její evoluce

str. 650 | Daniel Frynta
Studium kultury a idejí je dosud doménou sociálních věd, biologické myšlení má právo mluvit jen do záležitostí určených biologicky (rozuměj majících své materiální projevy i své materiální nositele – geny). Toto nesmyslné rozdělení věd a jejich působností je však ve skutečnosti...

Fenomén šípu

str. 651 | Vojtěch Novotný
Oštěp, luk a šípy už u nás nejsou ve výzbroji ani těch nejtradičnějších armádních jednotek či folklorních souborů, takže setkání s kulturou, kde se ještě používají, má jistý nádech exotiky. Zemí vhodnou k takovému setkání je Nová Guinea, která zaujímá jedno z prvních míst...

Půvab redukce

str. 652 | Stanislav Komárek
Počátky nauk spočívají v zásadě v nahlédnutí, že nějaké dvě entity, pro které má přirozený jazyk různá jména, jsou v zásadě totožné, byť představují různé póly téže polarity, nebo jedna je nějak „transformovanou“ podobou té druhé (mlha je voda jemně rozptýlená...

Mozaika

str. 653 | Ivo Budil
Vidíme zrod stavebních kamenů života? Vědci pátrající po vzniku života se neodbytně snaží odhalit, zda k nám život nebyl přece jen zanesen z jiných končin vesmíru. Jak se mohly základy živé hmoty formovat, ukázali nedávno Lubomir Gabla a jeho kolegové z laboratoře Jagellonské univerzity v...

Operace bez transfuzí

str. 655 | Jan Klika
Poté, co byla rozpoznána rizika dárcovské krve, prošla transfuzní služba mnoha změnami. V USA se během let 1985–1992 rozšířil počet povinných testů z původních dvou (Treponema pallidum a virus hepatitidy B) na osm. Přibyly doklady o tom, že transfuze narušuje tvorbu obranných látek....

Malárie jako trojský kůň

str. 656 | Vratislav Schreiber
Když se malárií nakazí těhotná žena, červené krvinky s parazity se usídlí v placentě a mohou být příčinou propuknutí nemoci u matky, její smrti, předčasného porodu a nízké porodní váhy dítěte. Nyní se ukazuje (Science 293, 2009 a 2098, 2001), jaké jsou imunitní změny při této...

Chraňte si svou DNA

str. 656 | Pavel Hošek
Jste mimořádně nadaným mužem? Nebo snad výjimečně krásnou ženou? Bojíte se, že by se mohl někdo na úkor vašich kvalit obohatit a v budoucnu vás naklonovat do mnoha kopií. Žádný problém. Zajistěte si pro svou DNA bezpečnost. Nově vzniklá instituce s názvem DNACI (DNA Copyright Institute) vám...

Holokaust, genocida, hekatomba

str. 656 | Pavla Loucká
Se slovem holokaust jakožto hrůzným obrazem hromadné zkázy se setkáváme především v publikacích o nacistickém vyhlazování Židů za druhé světové války. Je to však starý řecký termín z rituální oblasti (holos – úplný, kausis – pálení), tedy zápalná oběť. V tomto...

Obezita dětí pijících slazené nápoje

str. 656 | Zora Göthová
V současné době se vzrůstající nadváha dětí stává pravděpodobně jedním z nejčastějších lékařských problémů v USA. V letech 1990–1994 se zvýšila o 100 %. Příčinou ve skutečnosti není jen klasické přejídání. Jedním z důležitých faktorů způsobujících dětskou obezitu...

Bakterie chroustající sopečná skla

str. 656 | Veronika Holá
Jakkoliv nám to může znít masochisticky, „chroustání“ sopečných skel z polštářové lávy mají některé druhy bakterií na denním pořádku. Podle Huberta Staudigela a jeho spolupracovníků z Kalifornské univerzity v San Diegu může být značná část přeměn zemské kůry v okolí...

Migréna z migrace

str. 656 | Rudolf Krautschneider
Někde je lidí moc a jinde zase málo, což je důvod vydat se na pochod. Někde pronásledují vás a jinde zase vy někoho, což je důvod vydat se na pochod. Někde jsou lidé moc bohatí a jinde moc chudí, což je důvod vydat se na pochod. A tak se od věků miliony lidí přesouvají světem legálně či...

Alzheimerova nemoc: apoptóza, synaptóza

str. 657 | Vratislav Schreiber
Už dlouho se soudí, že příčinou těžké neurodegenerace při Alzheimerově nemoci je předčasná odůmrť nervových buněk, nikoliv však zánětlivá, nýbrž jako urychlení přirozené buněčné smrti, apoptózy (ř. apo – od, z, pod; ř. ptosis – pád). Nyní se ukazuje, že součástí...

Stromule

str. 657 | Jaromír Kutík
Plastidy, z nichž nejznámější jsou zelené fotosyntetizující chloroplasty, byly více než sto let považovány za vzájemně oddělené organely rostlinných buněk. V některých odborných pracích byly však popsány výrazné výběžky (stromule) víceméně bochníčkovitých plastidů propojující...

Klobouk na noze a brýle přes rameno

str. 657 | Pavla Loucká
Na straně 615 (Vesmír 80, 615, 2001/11) popisuje J. Vondrejs tenzegrity – struktury, do nichž v jednom místě šťournete a změna proběhne všemi částmi, aniž se celek rozpadne. Zmíněny jsou umělecké artefakty a jejich analogie v přírodě. I jazyk má však svou (značně zvrstvenou) strukturu,...

Tělesa těl a těla těles

str. 658 | Jiří Fiala
Čeština si – patrně někdy začátkem 19. století – pořídila šikovný novotvar těleso, aby tak od těl živých, která se o sebe sama starají a zdroj pohybu mají v sobě, odlišila pouhé rozprostraněnosti, které především chátrají, a jestliže se mají pohnout, musí se jimi smýkat....

Vesmír - o čem psal před lety

str. 658
Hmyz, ssající pot a krev. Marcier upozornil, že mouchy, ssající krev, připravují jaksi půdu mouchám, které ssají pot a šťávy tělesné. Některé mouchy, jež ssají původně jen pot, ssají také krev, vytékající z ran, způsobených mouchami, ssajícími krev. Mouchy, které druhotně ssají krev,...