Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 4 / 1994

Vyšlo 05. 04. 1994

O tom, jak něco je

str. 183 | Ivan M. Havel
Existují takové nevinné otázky, jako třeba „Co je to dům?“ nebo „Co je to zlatohlávek?“ (na tu si můj věrný čtenář asi vzpomene) nebo třeba „Co je to věda?“, „Co je to hra?“, případně „Co je to?“ (při té poslední otázce bychom měli na...

Myslet jako hora

str. 184 | Jiří Holuša
Místo „jsme ta část deštného pralesa, která se nedávno vyvinula v myšlení“ recenzent píše „...která se vyvinula z myšlení“. Záměna jediného písmenka zcela mění smysl a zákonitě vyvolává vzpomínku na tragicky končící povídku Hermana Hesseho, na niž recenzent...

Řečová komunikace

str. 184 | Eva Pelikánová
Stalo se mi jednou při tzv. „recitační hodině“ (žáci mají 14 dní na to, aby si sami vybrali báseň či text), že Pivoňka se uklonil a řekl: Christian Morgenstern – Noční rybí zpěv. Bez pohnutí brvy potom pomalu otvíral a zavíral ústa. Ve třídě zavládlo ticho, potom...

K ochraně ozonové vrstvy Země

str. 184 | Erich Lippert, Josef Vavroušek, Daniel Vondrouš
Česká republika, která se k Montrealskému protokolu přihlásila v září 1993, dosud nepodepsala ani Londýnský, ani Kodaňský dodatek Montrealského protokolu. Přitom redukci výroby a spotřeby freonů podle těchto dodatků považujeme za nejmenší možný příspěvek demokratického státu...

Konkurence, či kompetice

str. 184 | Zdeněk Kadlus
V úvaze o nadbytečném přejímání slov z angličtiny je mezi jinými příklady zmíněna „kompetice“ jakožto termín doporučovaný etology, a to s tím, že v angličtině znamená výraz pro jakoukoli soutěž či konkurenci. V pracích věnovaných nejen vzpomenuté etologii, ale...

Ledový vrt v Grónsku

str. 184 | Václav Cílek, Václav Smělý
Zabývám se vlivem sluneční činnosti na teplotní odchylky jednotlivých cyklů. Výsledky jsem publikoval v Meteorologických zprávách 46, č. 2, str. 54, 1993... Prokázal jsem, že rozhodující vliv na velikost teplotní odchylky v teplém ročním období (IV.-X.) má doba vzestupu sluneční činnosti....

Sluneční a hvězdná aktivita

str. 184 | Ondřej Ivanek
Je poměrně málo známo, že periodicita sluneční aktivity není výjimkou z hlediska srovnání s jinými hvězdami. Tento objev umožnila existence jevu, který byl pozorován u Slunce a jehož podstata spočívá ve zjasnění emisních vápníkových čar slunečního spektra v obdobích maxima aktivity....

Komunikace a počítačové sítě

str. 185 | Jiřina Dočkálková
S prolomením železné opony začal i k nám naplno pronikat duch moderní doby, charakteristický nástupem počítačů do všech oblastí lidské činnosti. Stůl, ze kterého jsme do té doby sbírali jen malé drobty, se před námi náhle prostřel ve své plné nádheře a bohatosti, i  se všemi svými...

Co je Internet?

str. 187 | Jiří Peterka
O Internetu se dnes hovoří velmi často a v mnoha různých souvislostech. Někdy ovšem ne zcela korektně – zvláště pak proto, že v hovorové řeči nelze dost dobře rozlišit, zda jde o Internet s velkým „I“, nebo o internet s malým „i“. Přitom v obou variantách je...

Transplantace neuronů do mozku

str. 189 | František Koukolík
Nervové buňky černé substance (s. nigra) mozkového kmene vyrábějí nervový přenašeč dopamin a svými výběžky jej dopravují do mnoha oblastí. Jednou z nich je nakupení nervových buněk v hloubce mozku podílející se kromě jiného na řízení hybnosti, souhrnně pojmenované bazální...

Mohou počítače myslet?

str. 190 | Jiří Záworka
Obdiv ke strmě narůstající výkonnosti a možnostem počítačů i určitá obdoba počítače s lidským mozkem vedou k opakovaně kladené otázce, zda a v jaké šíři činností mohou výpočetní prostředky konkurovat lidskému mozku – zda jsou počítače schopny myslet. Tato podnětná otázka...

Počítačový šach – „přechytračí“ člověk sám sebe?

str. 192 | Richard Blatný
V uvolněné duchovní atmosféře konce 18. století se mnozí nadšení badatelé a konstruktéři snažili sestrojit „automatický počítací stroj (automat)“. Tehdejšímu technickému světu však vládla ještě mechanika a nejmodernější hnací silou začínala být pára. Ale již žili...

Chraňme svá muzea před hledači fosilní DNA

str. 194 | Radim Brdička, Michal Mrug
V době, kdy jsem přednášel medikům molekulární genetiku, používal jsem jako názorný příklad pro vytvoření představy o molekulách deoxyribonukleových kyselin (DNA), zchumlaných v lidských chromozomech, srovnání se špagetou nataženou přes celou délku Václavského náměstí. Příkladu by...

Diverzita fosilního hmyzu

str. 196 | Pavel Hošek
Hmyz je v současné době druhově nejbohatší třídou (podle jiných systémů či spíše systematiků nadtřídou) organizmů. Jen počtem známých a popsaných druhů (dosti přes 1 milion) nápadně převyšuje jiné skupiny živočichů a rostlin. Střízlivé odhady přitom hovoří o nejméně pěti...

Bídníci naší vědy

str. 204 | Jiří Grygar
Bohuslav Blažek se pustil s vehemencí a jízlivostí sobě vlastní do české vědy v období totality (viz výše citovana čísla Vesmíru). Nedá mi to, abych se tehdejší české vědy přece jen nezastal. Především poznamenávám, že jsem v našem ústavu již mnohokrát zažil skupinu lidí...

Úspěšnost léčby nádorových onemocnění cytostatiky

str. 205 | Pavel Klener
Nádorová onemocnění představují závažný celospolečenský problém. Účinná prevence jejich vzniku je značně nedokonalá a včasná diagnostika je stále spíše výjimkou. Tím většího významu nabývá léčba zhoubných nádorů. Ačkoliv dnes již dovedeme některá nádorová onemocnění...

Způsobil výzdvih Tibetu příchod ledové doby?

str. 208 | Václav Cílek
Na paleoklimatických kongresech si nejvíce stěžují Australané. Každý člověk má totiž tendenci pohlížet na svět z hlediska své specializace anebo své země, a protože většina klimatologů pochází z USA či Evropy, vzniká jakési americko-evropské paradigma stavící do centra problému...

Nemoc ostrova Guam a cykasy neplatí?

str. 210 | Josef Chalupský
Na ostrově Guam v Marianském souostroví Tichého oceánu se vyskytuje nemoc, která bývá podle něj jmenována jako guamská. Se všemi zkratkami je to dnes guamská ALS-PDC. To ALS (amyotrofická laterální skleróza) označuje degenerativní onemocnění míchy a mozku, ve kterých odcházejí motorické...

O krizi

str. 211 | Carl-Friedrich von Weizsäcker
Čím se má nějaký institut pro vědy o člověku zabývat? Takové téma je příliš rozsáhlé, než aby se dalo vyčerpat. Ústavní rada, jejímž jsem členem, hovořila na svém prvním, čtyřdenním zasedání o tom, čím čtyři vědecké oblasti - přírodní věda, teologie, filosofie a historie...

Bída naší vědy /III./

str. 213 | Bohuslav Blažek
Věda v totalitárním čtyřicetiletí většinou nebyla aktivním spolutvůrcem zla a  dokázala si uchovat pozoruhodnou míru lidské slušnosti a solidnosti. Co ji však erodovalo nejvíc, to byla postupná ztráta zvídavosti, údivu a vůbec zájmu a v  neposlední řadě kritické reflexe...

Protivědecká vlna pomine

str. 214 | Václav Hořejší
Chtěl bych reagovat na několik článků o scientizmu a postmodernizmu – a obecněji něco říci k těmto tématům. Nejprve k úvodníku „O scientismu“ (Vesmír 71, 63, 1992/2). Hned v úvodu je řečeno, že scientizmus je vymezen záměrně zaujatě, aby na něj bylo možno lépe...

Věda se přestává usmívat pod vousy

str. 215 | Václav Cílek
„Vaše pracoviště se nemusí vracet do Evropy,“ říká v jisté pražské vědecké instituci kolega, „vy totiž žijete ještě v Rakousku-Uhersku! Zato v našem ústavu si pravidelně po ránu klademe otázku, kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme, a máme z toho adaptační stresy, kterým...

N. N. Greenwood – A. Earnshaw: Chemie prvků

str. 216 | Josef Pacák
Když jsem na jedné z posledních schůzí ediční komise někdejšího SNTL měl možnost se seznámit, byť jen zběžně, s knihou Greenwooda a Earnshawa: Chemistry of the Elements, hluboce jsem zalitoval, že se tato kniha zřejmě nikdy nedostane v dostatečném počtu výtisků – ať už původních...

Forman R. T. T., Godron M.: Krajinná ekologie

str. 216 | Karel Prach
Krajinná ekologie nemá v naší vědecké obci zrovna dobrou pověst. To je dáno zprofanovaností slova ekologie, jsou však i další příčiny. Především, v tomto oboru v podstatě není možné uspořádat opakovatelný experiment. (I když předcházející režim provedl s námi a s naší krajinou...

Karel Samšiňák: O mouchách a lidech

str. 217 | Josef Chalupský
Obvykle tu ve Vesmíru vycházejí recenze o učených knihách. Využijme dobrodiní dubnového čísla, které obvykle poskytuje prostor i lehčímu žánru, a připomeňme si vyjití „přírodovědné“ knihy neučené. Autor sepsal fiktivní závěrečnou zprávu o výzkumném úkolu zabývajícím se...

Kronika techniky

str. 217 | Zdeněk Rasl
Na předvánočním trhu se objevila rozměrná a výpravná kniha nazvaná Kronika techniky – 2. svazek projektované řady faktograficky zaměřených a chronologicky uspořádaných popularizačních publikací vydavatelství Fortuna Print. Je doplněným překladem něm. originálu. Bohatě vybavené...

Viktor Kašák: Jak přežít smog

str. 218 | Vratislav Schreiber
Na obálce knížky primáře MUDr. Viktora Kašáka je skromně uvedeno, že podle zprávy Světové banky 3 % všech úmrtí v naší zemi má na svědomí „jedovatý vzduch“. Nature 367, 313, 1994 však uvádí, že za rozdíly v úmrtnosti mezi ČR a západní Evropou odpovídá špatné životní...

Karl Jaspers: Úvod do studia filozofie

str. 219 | Jiří Procházka
Anotovaná kniha je souborem přednášek, které tvoří 12 tematicky seřazených kapitol. Známý existencialista a jeden z “otců“ tohoto filozofického směru K. Jaspers zde podává výtah ze své filozofie a představuje ji již ve vyzrálé formě. V podstatě jde o jakousi „malou...

Law and order

str. 219 | Stanislav Komárek
Svět, ať už lidský, nebo i mimo člověka, byl vždy pociťován jako nějak strukturovaný, mající řád, nikoli jako jakási amorfní kaše. Je to představa prastará, ať už jí odpovídá řecké díké, či v trochu jiném smyslu čínský pojem tao. Podle řeckých představ byla adikia –...

Slon africký (Loxodonta africana)

str. 220 | Zdeněk Hlaváček
Slon africký (Loxodonta africana) je zvíře nejen šikovné a obratné, ale i mlsné. Sloni v Krugerově národním parku v Jihoafrické republice milují jemné kořínky akácií a dealších stromů, keřů a bylin. Narazí-li takový labužník na strom s oblíbenými kořínky, rád zanechá i...

Přijímací řízení na vysoké školy

str. 223 | Pavel Kovář
Při vzpomínce na svou vlastní přijímací zkoušku na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, dále na zkušenost s tímtéž v roli pedagoga, když ještě ústní pohovor byl součástí přijímacího řízení, a s ohledem na poslední roky, kdy se přijímalo pouze na základě testů, bych chtěl...

Neokurková sezóna

str. 224 | Petr Jakeš
Na konci léta jsem potkal kolegu. „To mám štěstí, jdu za tebou.“ Ještě než jsme došli do pracovny, dostali jsme se do křížku. „Tys mi shodil grantovou přihlášku, takovou nehoráznost nemohl napsat nikdo jiný než ty!“ Vytasil se s papírem, na kterém byly dva posudky...

Severo Ochoa

str. 224 | Václav Pačes
1. listopadu 1993 zemřel Severo Ochoa, legenda biochemie a molekulární biologie, jeden z těch, kdo tyto obory zakládali. Narodil se 24. 9. 1905 v Laurace v severním Španělsku a medicínu vystudoval v Madridu. Studia dokončil v době nadšení z úspěchů Ramóna y Cajala a ihned se začal věnovat...

Josef Charvát a jeho doba

str. 225 | Josef Charvát
Čtvrtek, 12. března 1953 Včera jsem měl v poledne pavlovovský seminář. Celkem je to všecko nekonečně nudné. Už mi několikátý rok dokazují, že všechny orgány a funkce jsou řízeny mozkovou kůrou. Ale nad tuto obecnou pravdu mi nikdo nic konkrétního neřekl, zejména nikoliv, jak by se podle...

Náhoda a věda

str. 228 | Jan Sokol
„To je ale náhoda,“ vykřikne člověk, který prvně v životě přijel do Bílé Lhoty a potká přítele, s nímž se dlouho neviděl. Nechce tím vlastně říci nic víc, než že o tom nevěděl, že s tím nepočítal, že to tak nechystal, neplánoval. Přitom on sám ani jeho přítel do...

Od dobrotivého génia k šílenému maniakovi

str. 229 | Marie Lipoldová
Osudy mudrců, učenců a vědců jsou v literatuře zachyceny ve třech hlavních typech příběhů. První typ příběhu Velký učitel je nejstarší a pochází z dávných dob, kdy si společnost vážila lidí, kteří měli nadprůměrné schopnosti a znalosti. Z příkladů lze uvést třeba Egypťana...

Únor ve vědě

str. 230 | Ivo Budil
Sluneční skvrny na Tau Velryby? Jestliže nám pozorovací schopnosti Keckových dvojčat mají umožnit uvidět planety jiných hvězd, už dnes se můžeme detailně seznamovat s charakteristikami těchto cizích sluncí. Astronomové David Gray z University of Western Ontario a astronomka Sallie Balunias...

Sklizeň a klimatické změny

str. 233 | Ivan Boháček
Omezí globální změny klimatu očekávané v příštím století zemědělskou produkci a způsobí všeobecný hladomor? Klimatoložka Cynthia Rossenzweig z Goddardova ústavu pro kosmický výzkum a ekolog Martin L. Parry z Oxfordské univerzity se na tuto otázku pokoušeli nalézt odpověď. Prozraďme jejich...

Anomální metan

str. 233 | Ivan Boháček
Koncentrace metanu v atmosféře se v posledních letech zvýšila více než dvakrát. V posledních 15 letech vzrůstala v průměru zhruba o 1 % ročně. E.J. Dlugokencky publikoval v Geophys. Res. Lett. 21, 45-48, 1994, že roku 1992 celosvětový průměr byl pouze 0,47 % a na severní polokouli pouze 0,18 %. ...

Co včely vědí a co nevědí

str. 233 | Ivan Boháček
Tak se jmenovala přednáška matematika L. F. Totha, v níž r. 1964 analyzoval geometrii včelího plástu z hlediska efektivnosti využití vosku. Zjistil tehdy, že architektura včelího plástu není z tohoto hlediska optimální, že je možné vylepšení. Po 30 letech se na Tothovo vylepšení geometrie...

Život na hranici

str. 233 | Ivan Boháček
O erupcích vulkánů na podmořských riftech se předpokládá, že jsou velmi časté. Přesto je dosud nikdo nezastihl „v akci“. Studium jevů s erupcemi spojených je až následné. V posledním roce se však oceánologové dostali ke skutečným erupcím velmi blízko. Poprvé náhodou při sestupu...

Předchůdce člověka na Sibiři před 500 000 lety?

str. 233 | Ivan Boháček
O tuto senzaci se zasloužil archeologové Jurij A. Močanov a jeho žena Světlana Fedosejevová. Před 12 lety totiž nalezli při vykopávkách na severu Sibiře několik neopracovaných kamenů. Byly objeveny při odkrývání 3 000 až 4 000 let starého hrobu v lokalitě zvané Diring-Juriach na řece Leně....

Záznam s velmi vysokým rozlišením koncentrace atmosférického CO2

str. 233 | Ivan Boháček
Naše porozumění tomu, jak budoucí změny koncentrace oxidu uhličitého ovlivní globální klimatický systém, pochází částečně z porovnání minulých změn klimatu a změn koncentrací CO2. Dosud se tato srovnání dělala hlavně na datech pocházejících z hlubokých ledových vrtů v Grónsku a...

Paleoindiáni

str. 234 | Ivan Boháček
Již od 16. století je oblast Beringovy úžiny pokládána za pravděpodobnou cestu zalidnění Nového světa lidmi z Asie. Dlouho scházely doklady. Od r. 1930 byly na více místech na Aljašce nalézány kamenné hroty šípů. Většinou však v lokalitách, kde nebylo možné určit stáří. Na lokalitě Mesa...

Stáří čínského nálezu Homo sapiens

str. 234 | Stanislav Vaněk
Před 10 lety byla nalezena v pleistocénních depozitech jedné jeskyně v Jinniushanu (v provincii Lianing) zachovalá lebka Homo sapiens spolu s částí kostry. Pomocí elektronové spinové rezonance a rozpadové řady uranu bylo její stáří stanoveno na 200 000 let. Je to jeden z nejstarších nálezů na...

Rodokmen evropských medvědů hnědých

str. 234 | Ivan Boháček
Populace medvěda hnědého v Pyrenejích klesla na 10 kusů a hrozí jí vymizení. Standardním řešením by byl dovoz zvířat z jiných oblastí. Dovezená zvířata by však měla být geneticky co nejbližší ohroženým zvířatům, jinak by totiž křížení vedlo k nevratné ztrátě genetického...

Krize průmyslového výzkumu v bývalé NDR

str. 234 | Ivan Boháček
Když r. 1989 padla berlínská zeď, pracovalo v aplikovaném výzkumu v NDR asi 86 000 lidí. Podle západoněmeckých standardů jich bylo 16 000 přespočetných. Roku 1991 jejich počet klesl na 34 600 lidí a očekává se, že v letošním roce klesne na pouhých 16 000! Zdůvodňuje se to i tím, že se...

POST

str. 234 | Ivan Boháček
Holland Ford z Univerzity Johnse Hopkinse a Pierre Bely z Evropské kosmické agentury přednesli počátkem ledna na zasedání Americké astronomické společnosti ve Whashingtonu, D. C., návrh na následovníka Hubblova kosmického teleskopu. Měl by to být šestimetrový teleskop, jehož zrcadlo se bude skládat...

Podařila se kompletní syntéza taxolu!

str. 234 | Ivan Boháček
Tato složitá látka odolávala úsilí o syntézu od prvních náznaků protikancerogenních účinků, tj. asi 20 let. (Viz Vesmír 72, 356, 1993/6; Vesmír 72, 533, 1993/9 a článek prof. Klenera, Vesmír 73, 205, 1994/4). Úspěch se podařil hned dvěma skupinám současně; jedna publikovala v Nature,...

Neobvyklé soužití

str. 235 | David Storch
V ekologii se tradičně staví do protikladu konkurence a koexistence druhů: druhy si podle této koncepce nemohou konkurovat a zároveň dlouhodobě společně žít na téže lokalitě. Dnes existuje už mnoho důkazů, že druhy si mohou konkurovat, aniž by došlo k vyloučení jednoho druhu druhým....

Rozruch na rašeliništi

str. 235 | Václav Cílek
Lidé z ostrova Andoya na severovýchodním pobřeží Norska často přicházejí na místní rašeliniště kvůli lovu nebo sběru plodin a změny na povrchu jim neujdou. Koncem 80. let objevili místní obyvatelé zvláštní jev, který zavdal příčinu k různým dohadům a v stále ještě pověrčivé...

Molekula roku 1993: p53

str. 235 | Vratislav Schreiber
Protein o relativní molekulové hmotnosti 53 000 (53 kilodaltonů) neboli p53 byl vyhlášen molekulou roku 1993 (Science 262: 1953, 1958; 1993, 23. prosince). Písmeno p v jeho názvu znamená protein (bílkovinu), ale mohlo by znamenat i protektor: tento protein je přítomen ve všech savčích tkáních...

Osteoporóza dříve a dnes

str. 235 | Pavel Kraml
Vzrůstající výskyt zlomenin krčku stehenní kosti v severní Evropě v posledních desetiletích se vysvětluje pokročilostí procesu osteoporózy. Vyšetřováním koster z 18. – 19. století pocházejících z krypty jednoho londýnského kostela se zjistilo, že kostní denzita byla...

Ateroskleróza

str. 235 | Pavel Kraml
Možným vysvětlením trombotických a aterosklerotických komplikací u systémového onemocnění pojiva zvaného Lupus erythematodes je podle finských autorů zkřížená reaktivita mezi antifosfolipidovými protilátkami, které jsou úzce spojeny s trombózou tohoto onemocnění a protilátkami...

Čím vonia les

str. 235 | Gabriel Hocman
opýtali sa výskumníci v Kalifornii a pokúsili sa určiť tekavé látky, ktoré sa nachádzajú v ovzduší lesa (Helmig, D., Arey, J.: „Organic chemicals in the air at Whitaker’s Forest, Sierra Nevada Mountains, California“; SCI. TOTAL ENVIRON. 112, 233, 1992). Zachytili, chromatograficky...

Gáia po dvaceti letech

str. 236 | Václav Cílek
Počátkem 70. let publikoval James Lovelock, přemýšlivý biolog širokého zaměření, hypotézu Gáia, která zjednodušeně řečeno pojednávala o tom, že Země je jeden velký organizmus, který si sám aktivně řídí své prostředí a vyvíjí se jako celek. Hypotézu nazvanou podle dávné bohyně...

Zrakové halucinace

str. 236 | František Koukolík
Halucinace jsou vjemy, které vznikají „samy od sebe“, bez zevního podnětu, což postižený nepoznává. Jakmile postižený poznává, že pro jeho smyslové prožitky není zevní podnět a jsou záležitostí jeho nitra, mluví se o pseudohalucinacích. Zavřeme-li oči, pak mnozí z nás...
Diskuse: 1

Lstivý kolibřík

str. 236 | David Storch
Konkurence může probíhat dvěma způsoby: jedinci se buď vzájemně připravují o určitý zdroj, anebo tomu zabraňují tím, že se od tohoto zdroje „odhánějí“. První způsob se v ekologii nazývá exploatační konkurence, druhý interferenční konkurence. Teritoriální chování ptáků je...

Toxoplazmóza u koaly

str. 236 | Josef Chalupský
Že toxoplazmóza patří mezi nejrozšířenější nemoci člověka a zvířat, které jsou vyvolávány prvoky, není asi třeba čtenářům Vesmíru připomínat. Původcem je prvok Toxoplasma gondii (dnes již kokcidie ze skupiny výtrusovců), který svůj pohlavní vývoj prodělává v tenkém střevě...

Kontraceptiva

str. 237 | Pavel Kraml
Z publikace dánských gynekologů je patrné, že ženy užívající tzv. nízké dávky perorálních kontraceptiv (kombinované či sekvenční preparáty obsahující 50 mikrogramů estrogenů) mají 2,9krát vyšší riziko trombotické cévní mozkové příhody. Preparáty obsahující pouze progesteron toto...

DCF-77 řídí náramkové hodinky

str. 237
Nejen v zahraničí, ale už i u nás lze zakoupit náramkové hodinky firmy Junghans řízené časovým signálem DCF-77. Dokonce i se solárním napájením. Výrobcem je udávána odchylka jedna sekunda za jeden milion let, což je povážlivé, neboť zde nejde o odchylku hodinek, ale o odchylku hodin...

sofistikované adultivní maskulinní luxuriantní chování

str. 237 | František Daneš
Televizní moderátor jednoho diskusního pořadu má snahu vyhovět hlasu některých diváků a usiluje o to, aby se on i diskutující pokud možno vyvarovali užívání „cizích slov“. Myslím si však, že divákům nevadí ani tak to, že ten či onen výraz je cizího původu, jako spíše...

Všichni jsme stopaři

str. 238 | Jiří Fiala
V roce 1984 bylo na výstavě Velká kresba rozloženo na trávníku zahrady Galerie H v Kostelci nad Černými Lesy několik velkých obrazů Milana Maura. Do ještě mokré bílé barvy byly na nich zakreslovány kontury postupujících stínů stromů, skal, stohu slámy... Nadchlo mne to tehdy tak, že s dvěma...

O čem psal Vesmír před lety

str. 238
Triumf mastičkářství slaví Německo. Zdálo se, že se arijským lékařům tam bude dařiti výborně, když byli zbaveni konkurence lékařů nearijských, ale výhody z nových poměrů se pro ně staly velice pochybnými od té doby, co se vláda německá postavila za mastičkáře. Na jejich sjezdu v...